Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 36

22.05.2018

 

Rakennusvarma Uusimaa Oy perustettavan As Oy Nurmijärven Herttuattaren rakennuslupahakemus kerrostalon, autokatoksen sekä grillikatoksen rakentamiseksi (543-403-19-42)

 

ASRA § 36

 

Rakennuslupa 2018-230

 

Rakennuspaikka

 

543-403-19-42

Pinta-ala 7203.0 m2

 

Kisakuja 2

01800 KLAUKKALA

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AK IV

Kaavanmukainen rakennusoikeus

 

1525.0 k-m2

 

 

Porrashuoneista lasketaan sallittuun rakennusoikeuteen 15 m2:ä/kerros ja ulkoseinistä ei lasketa rakennusoikeuteen 250 mm:ä ylittävää osuutta. Näistä tulee yhteensä 210 m2:ä, jota ei lasketa rakennusoikeuteen

 

Kerrosalat:

Rakennettu

0.0

k-m2

Vertailu (US250 mm)

1728.0

k-m2

Vireillä

1760.0

k-m2

 

Hakija

Rakennusvarma Uusimaa Oy perustettavan As Oy lukuun

Myllärintie 6 A 7

01800 Klaukkala

 

Toimenpide

Uudisrakennuksia

Asuinkerrostalo, autokatos sekä grillikatos

Uusi rakennus

Luvan rakennus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

1

2062.0

1760.0

6430.0

Rakenteellinenpaloturvallisuus

Paloluokka P1

 

Lausunnot

Kiinteistörekisteri/Osoite

10.04.2018

 

Mittaustoimi

13.04.2018

 

Pelastustoimi

19.04.2018

 

Kiinteistöinsinööri

17.04.2018

Puoltava

 

Hakemuksen liitteet

Sähköisesti vireille saapunut lupahakemus

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Asemakaavaote

Pääpiirustukset

Kosteudenhallintasuunnitelma

Pinnantasaussuunnitelma

Selvitys naapurien kuulemisesta

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Sähkölaitoksen lausunto

Korkeusilmoitus

Energiaselvitys

Julkisivujen visualisointi- / värityssuunnitelma

VSS-piirustukset ja -ilmoitus

 

Pääpiirustusten laatija

Arkkitehtikolmio Oy

Pauli Tuomanen, arkkitehti SAFA

 

Lisäselvitykset ja poikkeukset

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n perusteella vähäisenä poikkeamana:
- Rakennusoikeuden vähäinen ylitys 25 m2:ä(1,6%:a)
- tontti ei vielä rekisterissä
- rakennusalueen vähäinen ylitys

 

Rakennustarkastajan esitys:

 

Lupa esitetään hyväksyttäväksi seuraavin ehdoin

 

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

Vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja

 

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

Pohjatutkimus
Rakennesuunnitelmat
Vesi- ja viemärisuunnitelmat
Ilmanvaihtosuunnitelmat

 

Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

Paikan merkitseminen

Kaikkiin rakennuksiin

Sijaintikatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Aloituskokous

Kaikkiin rakennuksiin

Pohjakatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Rakennekatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Väestönsuojan katselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Palotarkastus

Kaikkiin rakennuksiin

Käyttöönottokatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

Loppukatselmus

Kaikkiin rakennuksiin

 

Muut ehdot:

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa sekä laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Sähkötarkastuspöytäkirja esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle ennen käyttöönottoa

Kohde on varustettava tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä. Kaikki irtaimistovarastot tulee varustaa vähintään 6 kg:n (teholuokka 43A233BC) käsisammuttimella

Rakennuksen savunpoisto on suunniteltava ja toteutettava Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 mukaisesti. Irtaimistovarastojen savunpoisto tulee toteuttaa niin, että savunpoistoon käytettävät luukut yms. on helposti avattavissa palokunnan toimesta

Tontin sisäänajoteiden alkupäähän tai paikoitusalueille on näkyvälle paikalle sijoitettava opastaulu, jossa osoitetaan pelastustien, nostopaikkojen sekä rakennusten ja niissä olevien sisäänkäyntien sijainnit. Opastaulu on toteutettava pelastusviranomaisen ohjeen (www.ku-pelastus.fi) mukaisesti

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet on suunniteltava ja toteutettava Sisäasiainministeriön asetuksen palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009 mukaisesti

Pelastustielle tulee pyytää pelastusviranomaiselta koeajo riittävän hyvissä ajoin ennen rakennuksen käyttöönoton valvontakäyntiä

 

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.05.2018.

 

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen voimassaoloaikana.

 

Lisätietoja: rakennustarkastaja Heikki Mälkki, puh. 040 317 2397

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa