Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Tekninen lautakunta

§ 45

23.05.2017

Tekninen lautakunta

§ 51

14.06.2018

 

Nurmijärven joukkoliikenteen kilpailuttamisasiakirjat 1.1.2019-

 

TEKLA § 45

Tekniselle lautakunnalle esitellään valmisteluvaiheessa olevat Nurmijärven joukkoliikenteen järjestämisen tarjouspyyntöasiakirjat. Kilpailutettu liikenne on tarkoitus aloittaa 1.1.2019 lukien. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä. Asiakirjat ovat valmisteluvaiheessa salassa pidettäviä (JulkisuusL § 24 kohta 17).

 

Uuden tarjouspyynnön keskeinen sisältö ja kehittämiskohteet nykyiseen sopimukseen nähden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen:

Hyvällä joukkoliikennetarjonnalla ja edullisilla lipputuotteilla on kunnan talouden kannalta positiivisia vaikutuksia verotuksen matkakuluvähennyksiin. Uuden kilpailutuksen vaikutus kunnan vuotuisiin joukkoliikennemenoihin on alustavan arvion mukaan noin 3 M€/v.

 

 

Joukkoliikenteen suosimisella on ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus.

 

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:

 

Joukkoliikenteen järjestämisellä on mahdollista lisätä kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Joukkoliikenteeseen panostamisella on vaikutuksia niin yhteisöverojen, kuin tuloverojenkin suhteen. Kehittämällä joukkoliikennettä luodaan hyvä kasvualusta kunnan vetovoimaisuudelle niin uusien asukkaiden kuin työpaikkojenkin syntymisen suhteen. Kilpailutus sisältää noin 40 linja-auton hankintakokonaisuuden. Työllistämisvaikutukset ovat merkittäviä.

 

Esitys:

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksymistä ja toimittamista Uudenmaan ELY-keskuksen kilpailutettavaksi. Asiakirjoihin voidaan tehdä vähäisiä teknisiä korjauksia vielä päätöksenteon jälkeen.

 

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

______

 

 

KH § 181

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä joukkoliikenteen tarjouspyyntöasiakirjat ja toimittaa ne edelleen Uudenmaan ELY-keskuksen kilpailutettavaksi.

 

 

Asiakirjoihin voidaan tehdä vähäisiä teknisiä korjauksia vielä päätöksenteon jälkeen.

 

Esittelijän lisäysesitys:

Esityksen toiseksi kappaleeksi lisätään seuraavaa:

 

Kunta sitoutuu tarvittaessa luovuttamaan linja-autojen varikkoalueen sopimuskauden ajaksi. Luovutuksessa noudatetaan maapoliittisen ohjelman mukaista yritystonttien vuokrauskäytäntöä.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin esittelijän lisäyksellä tarkennettuna.

 

 

Päätökseen kuuluu liite 11.

 

______

 

TEKLA

 

 

Nurmijärven kunta on yhteistyössä Hyvinkään kaupungin ja päätilaajan eli Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kilpailuttanut Nurmijärven alueellisen käyttöoikeussopimuksen ajalle 1.1.2019 - 31.12.2028.

 

 

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt 14.12.2017 hankintapäätöksen voittaneen liikennöitsijän (Nurmijärven Linja Oy) osalta. Sopimuskauden (10 vuotta) kokonaishinta oli 30 895 485,00 euroa (alv. 0 %). Hankintapäätös on liitteenä.

 

 

Hankintapäätöksen jälkeen päätilaaja on viimeistellyt sopimussuhteen edellyttämän hankintasopimuksen. Sopimusasiakirjat ovat liitteenä.

 

 

Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kesken laaditaan lisäksi erillinen sopimus henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen ja Nurmijärven kunnan välillä.

 

 

Esitys:

Tekninen lautakunta hyväksyy sopimusasiakirjat ja lähettää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Lisätietoja: va. tekninen johtaja Juha Oksanen, puh. 040 317 4461

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluvat liitteet nro 1-3.

 

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa