Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 49

21.11.2012

Kunnanhallitus

§ 347

10.12.2012

Kunnanhallitus

§ 49

21.01.2013

Valtuusto

§ 36

30.01.2013

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta

§ 15

21.03.2018

 

Nukarin jätevesiosuuskunnan, Haaran vesiosuuskunnan ja Perttulan vesiosuuskunnan kirjelmä sekä Juhani Viljakaisen ja 18 muun valtuutetun vesiosuuskuntien toimeentuloa koskeva valtuustoaloite

 

859/10.03.01/2012, 426/00.00.01/2012

 

VESI § 49

Nukarin jätevesiosuuskunta, Haaran vesiosuuskunta ja Perttulan vesiosuuskunta (jäljempänä osuuskunnat) ovat toimittaneet kuntaan 27.8.2012. päivätyn yhteisen kirjelmän koskien osuuskuntien maksuja, tehtäviä, osayleiskaavoitusta sekä yhteistyötä kunnan kanssa. Juhani Viljakainen ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 4.4.2012 valtuustoaloitteen koskien vesiosuuskuntien maksamaa veden hintaa.

 

 

Vastaus kirjeeseen ja valtuustoaloitteeseen on laadittu kunnanjohtajan johdolla yhteistyössä teknisen johtajan, kehitysjohtajan, talousjohtajan, hankekoordinaattorin, vesilaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön kanssa. Toimialojen vastaukset on koottu vesilaitoksen johtokunnan asialistalle.

 

 

Kirjelmän ja valtuustoaloitteen johdosta esitetään seuraava:

 

 

Osuuskuntien kirjelmän kohta 1. Maksut

 

Osuuskunnat esittävät, että kunnanhallitus varaa kunnan talousarvioon määrärahan maksujen alentamiseksi 25 %:lla.

 

 

Nurmijärven Veden vastaus (vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu):

 

Osuuskuntien esittämä alennus vesilaitoksen maksuihin merkitsisi tukea osuuskunnille. Vesihuoltolaki kuitenkin kieltää tuen myöntämisen. Vesihuoltolain mukaan käyttömaksun hinta on kaikille liittyjille samansuuruinen.

 

 

Vesilaitoksen alueilla liittyjät maksavat käyttömaksun vesimäärän mukaan sekä kiinteän perusmaksun (euroa/kuukausi). Osuuskunta on yksi liittyjä, jolloin se maksaa yhden perusmaksun, mutta osuuskunnan alueella olevat kiinteistöt eivät maksa vesilaitokselle perusmaksua.

 

 

Yhteenvetona todetaan, vesilaitos ei voi myöntää alennusta käyttömaksusta.

 

Talouskeskuksen vastaus (talousjohtaja Tuula Valtonen):

Mahdollisten avustusten myöntämisperiaatteet on selvitettävä tarkasti ja perusteellisesti ennen periaateratkaisun tekemistä.

Vesiosuuskuntien talouden hoidon ja kirjanpidon periaatteita on syytä selvittää yhteistyössä kunnan ja osuuskuntien kanssa yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Mahdollisiin avustusperusteisiin tulisi sisällyttää edellä mainitun lisäksi mm. vuosittaisen rahoituslaskelman laatiminen, joka osoittaisi avustuksen todellisen rahallisen tarpeen.

Mahdolliset avustukset kunnan verovaroin edellyttävät myös valtuuston määrärahavarausta.

Taloudenhoidon periaatteiden yhtenäistämiseksi hankekoordinaattori kutsuu vesiosuuskuntien, kunnan ja tarkastusyhteisö Audiatorin edustajat yhteiseen kokoukseen vuoden 2013 alussa.

 

Valtuustoaloite

Aloitteessa esitetään, että vesiosuuskunnille ja niihin verrattaville yhteisöille tulisi käyttövesi myydä tukkuhintaan tai vesiosuuskuntien maksaman verkoston kautta pumpatusta vedestä tulisi maksaa siirtomaksua vesiosuuskunnalle.

 

 

Nurmijärven Veden vastaus (vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu):

 

Tukkuhinta edellyttäisi suurta myytyä vesivolyymia. Vesilaitoksella ei ole tällä hetkellä tukkuhintaa edellyttäviä liittyjiä ja suurimpien veden käyttäjien vesimäärät ovat osuuskuntien volyymeja suuremmat. Valtuustoaloitteessa mainittu vesilaitoksen maksama "siirtomaksu" merkitsisi laissa kiellettyä tukea eikä siihen muutenkaan ole perusteita. Sähköyhtiöt käyttävät siirtomaksua omistamiensa sähköverkkojen ylläpitoon.

 

 

Tukkuhinnan käyttöön ei ole perusteita ja "siirtomaksu" merkitsisi tuen myöntämistä, mikä ei ole sallittua.

 

 

Osuuskuntien kirjelmän kohta 2. Osuuskuntien tehtävät

 

Osuuskunnat kysyvät, olisiko mahdollista luoda yhteistyötä Nurmijärven Veden kanssa hätäpäivystyksessä, verkoston huollossa, korjauksissa, ylläpidossa (näytteenotot jne).

 

 

Nurmijärven Veden vastaus (vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu):

 

Yhteistyö on mahdollista ja molempia hyödyttävää riippuen siitä, mistä töistä on kyse. Yhteinen veden laadun valvonta olisi otettavissa käyttöön yhdistämällä osuuskuntien ja vesilaitoksen vesinäytteiden otot samaan ohjelmaan ja sopimalla kuluista.

 

 

Vesilaitoksen varallaoloon (hätäpäivystys) liittyvän mahdollisen yhteistyön kehittäminen vaatii vielä tarkempia sisällöllisiä rajauksia ja sopimisia sekä neuvotteluja. Yhteistyö verkoston huollossa ja korjauksissa on erityistä sen tähden, että alalla toimii runsaasti yksityisiä yrityksiä. Vesilaitoksen uusi vikailmoitusnumeropalvelu voisi olla myös osuuskuntien käytössä erikseen sovittavalla tavalla.

 

 

Kunta suosittelee yhtenä vaihtoehtona, että vesiosuuskunnat hyödyntäisivät taloushallinnossa ja muissa vastaavissa käytännön asioissa isännöintipalveluita samaan tapaan kuin asunto-osakeyhtiöillä on tapana. Vesiosuuskuntien ja asunto-osakeyhtiöiden laskutus, kirjanpito ja päätöksenteko ovat hyvin samantapaisia. Laskutuksen osalta voidaan selvittää erikseen, voisivatko vesiosuuskunnat käyttää samaa laskutusohjelmaa kuin Nurmijärven Vesi käyttää.

 

Osuuskunnat valmistelevat vesiosuuskuntien yhteistä ylläpitojärjestelyä ja selvittävät sen kustannuksia. Leppälammen vesiosuuskunta on kerännyt tarvittavia tietoja osuuskunnilta ja valmistellut asiaa.

 

 

Vesilaitos ottaa yhteyden osuuskuntiin veden laadun seurannan ja näytteiden ottoasiassa tammikuun aikana. Edellä mainituista muista asioista ja mahdollisista muistakin yhteistyöasioista voidaan keskustella edelleen ja niitä kehittää yhteistyössä kohdassa 4 mainitussa neuvottelukunnassa.

 

 

Osuuskuntien kirjelmän kohta 3. Osayleiskaavaan liittyvät tehtävät

 

Vesiosuuskunnat toteavat, että Perttulan kylän osayleiskaavan laadinta on alkanut ja että muissakin kylissä on samansuuntaisia hankkeita. Kaavoittajan ilmoituksen mukaan ei kaavan laadinnassa oteta mitenkään huomioon osuuskuntien toiminta-aluetta. Osuuskunnat kaipaavat kovasti uusia liittyjiä, jolloin volyymeja saataisiin nousemaan. Uudisrakentaminen toiminta-alueelle palvelee myös kunnan strategisia tavoitteita.

 

 

Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen vastaus (kehitysjohtaja Aarno Kononen):

 

Nurmijärven kunta ohjaa valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja maankäytön kehityskuva 2040:n mukaan väestönkasvua päätaajamiin ja niiden ohella kyläkeskuksiin. Kyläalueille laaditaan oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja, joista ensimmäinen uuden sukupolven osayleiskaava on laadittu Lepsämään ja parhaillaan on vireillä osayleiskaavan laatiminen Perttulaan ja jatkossa yleiskaavaohjelman mukaisesti muihin kyliin.

 

 

Osayleiskaavojen laadintaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki ja siinä määritellyt kaavan sisältövaatimukset. Mahdollinen vesiosuuskunnan toiminta-alue on yksi kaavan lähtötieto, mutta se ei ole suoraan kaavan mitoitusperuste uusia rakennuspaikkoja osoitettaessa. Osayleiskaavan mitoitukseen vaikuttavat kaavan sisältövaatimukset, mm. maisemalliset ja yhdyskuntarakenteen tekijät sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaate ottaen huomioon emätilojen alueelle jo tapahtunut rakennuspaikkojen lohkominen. Osayleiskaavojen mitoituksessa on yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteen perusteella painotettu kyläkeskusalueita, jotka myös ovat mahdollisten vesiosuuskuntien toiminta-aluetta.

 

Osayleiskaavojen mitoitus ja kaavaratkaisu pohditaan jokaisen kylän yhteydessä erikseen ottaen huomioon kaavan sisältövaatimukset ja kunkin kylän erityispiirteet. Näin ollen osayleiskaavojen laatiminen tukee välillisesti myös vesiosuuskuntien toimintamahdollisuuksia, vaikka vesiosuuskunnan toiminta-alue ei suoraan voi olla osayleiskaavan mitoitusperusteena.

 

 

Osuuskuntien kirjelmän kohta 4. Lopuksi

 

Osuuskunnat toivovat, että kunnan ja osuuskuntien välille luotaisiin esim. neuvottelukunta, jossa kunnan edustajat ja osuuskunnat voisivat vaihtaa mielipiteitä ja tiedonkulku varmasti molemmin puolin paranisi. Osuuskuntien mahdollisiin toiminta-alueiden laajennuksiin toivomme myös samanlaista myönteistä suhtautumista kuin aikaisemminkin.

 

 

Hankekoordinaattorin vastaus (hankekoordinaattori Hanna Nieminen):

Nurmijärven kunta on järjestänyt noin puolivuosittain osuuskunnille yhteisen tapaamisen, jossa kunnan edustajana on ollut pääsääntöisesti Nurmijärven kunnan hankekoordinaattori asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun yksiköstä. Tapaamisessa osuuskunnat ovat voineet vaihtaa kokemuksiaan ja esittää kehittämisideoita. Vuoden 2013 alkupuolella kunnassa tulee olemaan valmiita verkostoja kuudella vesiosuuskunnalla (Perttulan, Nummimäen, Numlahden, Haaran, Hakapellon ja Leppälammen vesiosuuskunnat) ja kahdella jätevesiosuuskunnalla (Nukarin jvok, Punamullantien jvok). Jotta yhteistyön kehittäminen ja tiedonkulku Nurmijärven kunnan, Nurmijärven Veden ja kaikkien vesiosuuskuntien välillä varmistetaan, on perusteltua luoda aloitteessa esitetty laajapohjaisempi neuvottelukunta.  Neuvottelukunnan esitetään koostuvan Nurmijärven kunnan, Nurmijärven Veden sekä osuuskuntien edustajista.

 

Ensimmäisen neuvottelukunnan kokouksen kutsuu koolle Nurmijärven kunnan vesiosuuskuntien hankekoordinaattori vuoden 2013 alkupuolella, jolloin sovitaan yhteisesti sopivasta kokousvälistä.

 

Osuuskuntien laajennuksiin suhtaudutaan Nurmijärven kunnassa samoin periaattein ja tukimuodoin kuin kokonaan uusiin vesiosuuskuntaprojekteihin.

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Ei vaikutuksia.

 

Esitys:

Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen johtokunta esittää kunnanhallitukselle annettavaksi esittelyn mukaisen vastauksen osuuskuntien kirjelmään sekä Juhani Viljakaisen ja 18 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen.

 

 

Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen johtokunta esittää, että valtuustoaloite todeta em. toimenpitein loppuun käsitellyksi.

 

 

 

Lisätietoja: vesilaitoksen johtaja Ilkka Ojansivu, puh. 2500 2308, talousjohtaja Tuula Valtonen, puh. 2500 2080,

 

kehitysjohtaja Aarno Kononen, puh 2500 2361, hankekoordinaattori Hanna Nieminen, puh 2500 2313

 

Päätös:

Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi tehdyn selvityksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle. Johtokunta edellyttää, että esittelytekstissä mainitut selvitykset ja toimenpiteet käynnistetään.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

______

 

KH § 347

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan antaman selvityksen osuuskuntien kirjelmään sekä Juhani Viljakaisen ym. valtuustoaloitteeseen sekä saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää, ettei valtuustoaloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että esittelytekstissä mainitut selvitykset ja toimenpiteet käynnistetään.

 

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

 

______

 

KH § 49

 

 

Esitys:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan antaman selvityksen osuuskuntien kirjelmään sekä Juhani Viljakaisen ym. valtuustoaloitteeseen sekä saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

 

Kunnanhallitus esittää, ettei valtuustoaloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että esittelytekstissä mainitut selvitykset ja toimenpiteet käynnistetään.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liite nro 2.

______

 

KV § 36

Juhani Viljakainen mm. Toivosen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen palautettavaksi. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa todettiin, että valtuusto kannatti yksimielisesti asian palauttamista.

 

Päätös:

Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

______

 

VESI § 15

Nurmijärven kunnan hallintosäännön mukaisesti Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää taksojen ja maksujen hyväksymisestä.

 

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on tehnyt veden hintaa koskevan päätöksen 18.03.2015 § 10. Päätöksen perusteena on laskelma vesiosuuskuntien toimintaan kohdistuvista vesilaitoksen kuluista. Päätöksessään Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta toteaa, että vesihuoltolain puitteissa on mahdollista myöntää vesiosuuskunnille 15 % alennus käyttö- ja perusmaksusta. Käyttömaksualennuksen antaminen on mahdollista, jos vesiosuuskunnat eivät ole kuluttaja-asiakkaita. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on valtuuttanut vesilaitoksen johtajan valmistelemaan tukkuvesisopimusluonnoksen vesiosuuskuntien kanssa. 15 % maksualennus päätettiin astuvaksi voimaan, kun maksualennus on lisätty kehittämissuunnitelmaan ja toteuttamistapamalliin, kehittämissuunnitelma on hyväksytty sekä tukkuvesisopimus on allekirjoitettu ja lainvoimainen.

 

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 16.12.2015 § 95 . Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan ehdottama, 15 % maksualennus lisättiin vesihuollon kehittämissuunnitelman vaihtoehtoisten vesihuollon toteuttamistapojen malliin a) vesiosuuskunnat. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa todetaan, että Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on tehnyt periaateratkaisun 18.3.2015 § 10 koskien veden hintaa vesiosuuskunnille.

 

 

 

Nurmijärven Vesi on solminut vuonna 2016 vesiosuuskuntien kanssa sopimukset veden toimittamisesta ja jäteveden vastaanottamisesta. Sopimuksissa on sovittu, että Nurmijärven Vesi veloittaa vesiosuuskunnalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttö- ja perusmaksut siten, että käyttö- ja perusmaksuista myönnetään 15 % alennus voimassa olevan hinnaston mukaisista hinnoista. Alennus myönnetään jokaisesta laskusta erikseen.

 

 

Vesiosuuskuntien aloitteessa ehdotetaan yhteistyötä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen kanssa erikoisosaamista vaativien tehtävien hoitamisessa. Vesiosuuskuntien kanssa on sovittu, että he voivat tilata Nurmijärven Veden hinnaston kohdan 10.3 mukaisesti näytteenoton.

 

Vesiosuuskuntien aloitteessa ehdotetaan kunnan ja vesiosuuskuntien välisen neuvottelukunnan luomista. Vakituisesti toimivaa neuvottelukuntaa ei ole perustettu, mutta tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

 

Esitys:

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle annettavaksi esittelytekstin mukaisen vastauksen vesiosuuskuntien kirjelmään sekä Juhani Viljakaisen ja 18 muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen.

 

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta esittää, että valtuustoaloite todetaan em. toimenpitein loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja: vs. vesilaitoksen johtaja Saijariina Toivikko, puh. 040 317 2308

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa