Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
  Teatteri Pikku Kiven taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

Sivistyslautakunta

§ 55

19.06.2018

 

Kivi-juhlien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen

 

SIVIS § 55

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja

nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Eri taiteenaloilla annettava

taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa

oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua asianomaisen

taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

 

 

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta tai ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Lain 4 §:ssä todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen (6.11.1998/813) mukaisesti.

 

Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tulee olla Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Uusien perusteiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien tulee olla oppilaitoksissa käytössä 1.8.2018 alkaen niin, että opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa aloittaneet oppilaat voivat opiskella entisten opetussuunnitelmien mukaan enintään 31.7.2021 saakka.

 

Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä. Molempien oppimäärien mukaiset opetussuunnitelmat on annettu yhdeksälle taiteenalalle: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.

 

Kivi-juhlat järjestää teatteritaiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta Nurmijärven kunnan opetustoimiluvalla. Kivi-juhlat on toimittanut sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi uuden, 1.8.2018 käyttöön otettavan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman (liite 9).

 

Opetuspäällikkö ja opetustoimen koordinaattori ovat arvioineet opetussuunnitelman. Arvioinnin perusteella se on laadittu Opetushallituksen 20.9.2017 antamien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (liite 10) ja sitä esitetään hyväksyttäväksi. Opetussuunnitelmaa täydentää erillisenä asiakirjana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasäännön mukaan sivistyslautakunta hyväksyy opetussuunnitelmat.

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Kivi-juhlien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen.

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 9 - 10.

 

___________________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa