Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Ansioluettelo Terhi Kuparinen
  Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
  Asetus taiteen perusopetuksesta
  Esittelijän eriävä mielipide
  Laki taiteen perusopetuksesta
  Musiikkikoulu Tiluliin anomus 9.5.2018
  Musiikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma 9.5.2018
  Musiikkileikkikoulu Tiluliin anomus
  Musiikkileikkikoulu Tiluliin anomus 30.11.2017
  Musiikkileikkikoulu Tiluliin anomus 31.5.2017
  Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma
  Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma 30.11.2017
  Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma 31.5.2017
  Opetushallituksen tiedote 16/2008
  Päivitetty musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma
  Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (yleinen oppimäärä)

Sivistyslautakunta

§ 37

23.05.2017

Sivistyslautakunta

§ 51

15.06.2017

Sivistyslautakunta

§ 5

25.01.2018

Sivistyslautakunta

§ 56

19.06.2018

 

Anomus taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan saamiseksi

 

SIVIS § 37

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään

ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

 

Toimintaa säätelee laki (21.8.1998/633, liite 3) ja asetus (6.11.1998/813, liite 4) taiteen perusopetuksesta, asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986, liite 5) sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet (liite 6).

 

Lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Asianomainen ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta.

 

Kunta koulutuksen järjestäjänä voi lain mukaan järjestää taiteen perusopetusta itse tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen

hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.

 

Nurmijärven kunta voi hakemuksesta myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan Nurmijärvellä. Luvan myöntäminen on harkinnanvaraista. Koska kunta on laissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä, kunnalla on oikeus ja velvollisuus seurata ja arvioida yksiköiden toimintaa ja pyytää raportteja ja toimintakertomuksia siltä osin kuin toiminta koskee taiteen perusopetusta.

 

Oppilaitos voi hakea yleisen ja/tai laajan oppimäärän opetustoimiluvan niihin taiteenaloihin, joihin Opetushallitus on määrittänyt opetussuunnitelman perusteet.

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on määritetty seuraaville taiteenaloille: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö).

 

Laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on määritetty musiikkiin, sirkukseen, tanssiin, teatteritaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö).

 

Yleisen oppimäärän opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 500 oppituntia, laajan oppimäärän opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 1300 oppituntia. Taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen tulee voida tarjota oppilaalle koko oppimäärä.

 

Taiteen perusopetusta antavalla oppilaitoksella tulee olla opetussuunnitelma, joka on laadittu Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

 

Taiteen perusopetusta antavalla oppilaitoksella tulee olla toiminnasta vastaava rehtori ja riittävä määrä opetus- ja muuta henkilökuntaa. Rehtorin kelpoisuus määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

 

Lisäksi oppilaitoksella tulee olla taloudelliset edellytyksen opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

 

Sivistystoimi on vastaanottanut 31.3.2017 yksityisen musiikkileikkikoulu Tiluliin anomuksen (liite 7) taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan saamiseksi. Anomuksessa ei mainita hakeeko musiikkileikkikoulu lupaa taiteen perusopetuksen yleisen vai laajan oppimäärän mukaisen opetuksen antamiseen.

 

Anomuksen liitteenä oli musiikkileikkikoulun opetussuunnitelma (liite 8a ja 16.5. päivitetty suunnitelma liite 8b). Opetussuunnitelmassa ei mainita onko se laadittu taiteen perusopetuksen yleisen vai laajan oppimäärän perusteiden mukaan.

 

Musiikkileikkikoulu Tilulii on tammikuussa 2017 perustettu avoin yhtiö. Musiikkileikkikoulussa on ollut maaliskuun 2017 lopussa noin 120 oppilasta. Musiikkileikkikoululla on toimitila Klaukkalan keskustassa. Musiikkileikkikoulussa työskentelee vakituisesti yksi henkilö.

 

Musiikkileikkikoulu Tilulii antaa pääsääntöisesti varhaisiän musiikkikasvatusta. Opetussuunnitelman mukaan soitinryhmissä on jatkoryhmiä 7-8 -vuotiaille. Musiikkileikkikoulussa ei ole mahdollista suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen tai laajan oppimäärän mukaisia opintoja eikä sieltä ole mahdollista saada taiteen perusopetuksen päättötodistusta.

 

Musiikkileikkikoulun perustajalla ja ainoalla vakituisella opettajalla ei ole opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaista rehtorin kelpoisuutta.

 

Uuden yrityksen taloudellisia edellytyksiä opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida.

 

Koska musiikkileikkikoulu Tilulii ei tarjoa koko taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaisia opintoja ja sen opettajalla ei ole rehtorin kelpoisuutta, musiikkileikkikoulu ei täytä taiteen perusopetusta antavalle oppilaitokselle asetettuja vaatimuksia.

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: -

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: -

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää hylätä Musiikkileikkikoulu Tiluliin anomuksen taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan saamisesta.

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 3 - 8.

 

 

________________

SIVIS § 51 Musiikkileikkikoulu Tilulii on toimittanut 31.5.2017 uuden anomuksen (liite 8) taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan saamiseksi. Anomuksen mukaan hakija hakee taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetustoimilupaa. Anomuksen liitteenä oli musiikkileikkikoulun täydennetty opetussuunnitelma (liite 9).

Musiikin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksia ovat yksinlaulu, kuoro/lauluyhtye, yhteismusisointi, soitinopinnot, musiikin tuntemus, musiikin teoria ja säveltapailu, vapaa säestys ja improvisointi, musiikkiteknologia, maailmanmusiikki ja taiteidenvälisyys.

Oppilas tekee oman opiskelusuunnitelmansa oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta. Oppilas voi koota musiikin yleisen oppimäärän suorittamiseen vaadittavat 10 opintokokonaisuutta oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisista opintokokonaisuuksista joko valitsemalla eri opintokokonaisuuksia tai yhden opintokokonaisuuden tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta rakentuvista musiikillista osaamista syventävistä tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista.

Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma ei mahdollista edellä mainittujen periaatteiden mukaista opiskelua. Lisäksi opintojen laajuus ei täytä yleiselle oppimäärälle asetettuja määräyksiä (500 tuntia).

Edellä esitetyn perusteella Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma ei täytä musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmalle annettuja määräyksiä.

Hakijan mukaan taiteen perusopetuksen opinnot on mahdollista suorittaa Nurmijärven Opistossa. Jotta Musiikkileikkikoulu Tiluliissä annettava varhaisiän musiikkikasvatus voitaisiin katsoa osaksi Nurmijärven Opiston opetusta, varhaisiän musiikkiopintojen tulisi olla kuvattuna kunnan hyväksymässä Nurmijärven Opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Kunnalla ei ole velvollisuutta opetustoimiluvan myöntämiseen, vaan luvan myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Nurmijärven kunnalla ei ole tällä hetkellä tarvetta kunnassa tarjottavan taiteen perusopetuksen tarjonnan laajentamiseen.

Hakija ei ole uudessa anomuksessaan esittänyt sellaisia perusteluja, jotka edellyttävät sivistyslautakunnan 23.5.2017 pykälässä 37 tekemän päätöksen muuttamista.

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: -

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: -

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää hylätä Musiikkileikkikoulu Tiluliin anomuksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetustoimiluvan saamisesta.

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 8 - 9.

 

 

____________________

SIVIS § 5

Musiikkileikkikoulu Tilulii hakee 30.11.2017 toimittamallaan anomuksella (liite 10) taiteen perusopetuksen erityislupaa varhaisiän musiikinopetukselle.

 

 

Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevan lain 2 §:ssä (ed. pyk. 37 liite 3) todetaan, että kunta voi järjestää taiteen perusopetusta tai asianomainen ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta.

 

 

Kunta koulutuksen järjestäjänä voi lain mukaan järjestää taiteen perusopetusta itse tai hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä (Laki taiteen perusopetuksesta 4 §). Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.

 

 

Nurmijärven kunta ei järjestä itse taiteen perusopetusta, vaan sitä järjestävät kunnan alueella toimivat yksityiset oppilaitokset; Nurmijärven musiikkiopisto, Nurmijärven Opisto ja Nurmijärven tanssiopisto. Näistä oppilaitoksista Nurmijärven musiikkiopistolla ja Nurmijärven tanssiopistolla on Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Nurmijärven Opisto järjestää taiteen perusopetusta Nurmijärven kunnan opetustoimiluvalla.

 

 

Musiikkileikkikoulu Tilulii anoo lupaa järjestää varhaisiän musiikinopetusta Nurmijärven kunnan opetustoimiluvalla. Koska koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti, sivistystoimessa on tehty seuraava arvio siitä, miten taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevassa laissa (ed. pyk. 37, liite 3) ja asetuksessa (ed. pyk. 37, liite 4), opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (ed. pyk. 37, liite 5) sekä taiteen perusopetusta koskevissa opetussuunnitelman perusteissa (ed. pyk. 37, liite 6) asetetut edellytykset opetuksen järjestämiselle toteutuvat:

 

 

Taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevan lain 9 §:ssä todetaan, että jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä opettajanvirkoja tai työsopimussuhteisia opettajia.

 

 

Terhi Kuparinen on ilmoittanut toimivansa Musiikkileikkikoulu Tiluliin rehtorina, joten musiikkileikkikoululla on lain edellyttämä toiminnasta vastaava rehtori.

 

 

Rehtorin kelpoisuudesta määrätään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Asetuksen 2 §:n mukaan

 

rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:

 

 

1) ylempi korkeakoulututkinto;

 

2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus;

 

3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä

 

4) opetushallinnon hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

 

 

Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestävän oppilaitoksen rehtoriksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on alan ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä opetushallinnon tuntemus.

 

 

Musiikkileikkikoulu Tiluliin omistajan ja opettajan Terhi Kuparisen ansioluettelosta (liite 11) on nähtävissä, että hänellä on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus sekä riittävä työkokemus opettajan tehtävissä. Lisäksi Terhi Kuparinen on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 13.12.2017. Täten Terhi Kuparisella on asetuksen edellyttämä kelpoisuus toimia musiikkileikkikoulun rehtorina. Opettajanvirkojen osalta voidaan todeta, että Terhi Kuparinen toimii musiikkileikkikoulun ainoana opettajana.

 

 

Taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:n mukaan taiteen perusopetusta järjestävällä oppilaitoksella tulee olla ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Edellä on todettu, että Terhi Kuparisella on ammatilliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Sen sijaan taloudellisia edellytyksiä on tässä vaiheessa vaikea arvioida, koska yritys on perustettu tammikuussa 2017.

 

 

Taiteen perusopetusta antavalla oppilaitoksella tulee olla opetussuunnitelma, joka on laadittu Opetushallituksen antamien taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma on liitteenä 12.

 

 

 

Opetussuunnitelman perusteet ovat määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta. Musiikissa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on laadittu sekä yleiselle että laajalle oppimäärälle.

 

Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma ei täytä taiteen perusopetuksen yleiselle tai laajalle oppimäärälle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja määräyksiä mm. opintokokonaisuuksien tavoitteiden, keskeisten sisältöjen ja opintojen laajuuden osalta.

 

 

Taiteen perusopetuksen käsite, rakenne ja laajuus on kuvattu liitteenä 13 olevassa Opetushallituksen tiedotteessa 16/2008. Tiedotteen sivulla 3 olevassa kuvassa on kuvattu varhaisiän (musiikki)kasvatuksen suhdetta taiteen perusopetuksen yleiseen ja laajaan oppimäärään. Kuten kuvasta näkee, molempia oppimääriä voi edeltää varhaisiän (musiikki)kasvatus, mutta se sijoittuu kuvassa varsinaisen taiteen perusopetuksen ulkopuolelle.

 

 

Koska Musiikkileikkikoulu Tiluliin opetussuunnitelma ei täytä taiteen perusopetuksen yleiselle tai laajalle oppimäärälle annettuja määräyksiä, eikä varhaisiän musiikinopetus ole varsinaista taiteen perusopetusta, Musiikkileikkikoulu Tiluliille ei voida antaa taiteen perusopetuksen oppilaitoksena toimivan oppilaitoksen asemaa.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: -

 

 

Yritysvaikutusten arviointi: -

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää hylätä Musiikkileikkikoulu Tiluliin anomuksen saada taiteen perusopetuksen erityislupa varhaisiän musiikinopetukselle.

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

 

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa Raekannas Heinosen kannattamana esitti, että sivistyslautakunta päättää hyväksyä Musiikkileikkikoulu Tiluliin anomuksen saada taiteen perusopetuksen erityislupa varhaisiän musiikinopetukselle.

 

 

Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen seuraavasti:

 

 

Esittelijän esitys = jaa

 

Raekannaksen esitys = ei

 

 

Äänestyksen tulos:

 

jaa 4 ääntä: Kakko, Linna, Oksa ja Lindfors

 

ei 7 ääntä: Heinonen, Jalava, Keturi, Martelius, Raekannas, Vilkman ja Kalliokoski.

 

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 4 - 7 Raekannaksen esityksen.

 

 

Päätökseen kuuluu liitteet 10 - 13.

 

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen, joka on liitteessä 20.

 

___________________

SIVIS § 56

Musiikkikoulu Tilulii hakee 9.5.2018 päivätyllä anomuksella (liite 11) taiteen perusopetuksen opetustoimilupaa musiikin yleisen oppimäärän mukaiselle opetukselle. Anomuksen liitteenä on musiikkikoulun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma (liite 12). Opetussuunnitelmaa täydentävät erillisinä asiakirjoina tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

 

Opetuspäällikkö ja opetustoimen koordinaattori ovat arvioineet opetussuunnitelman. Arvioinnin perusteella se on laadittu Opetushallituksen 20.9.2017 antamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti (liite 13) ja sitä esitetään hyväksyttäväksi.

 

Opetussuunnitelman ja sitä täydentävien suunnitelmien lisäksi sivistystoimeen on toimitettu Musiikkikoulu Tiluliin tuloslaskelma ja tase, musiikkikoulussa opettavien opettajien kelpoisuustodistukset sekä musiikkikoulun tietosuojaseloste.

 

 

Sivistyslautakunta totesi kokouksessaan 25.1.2018 (§ 5), että tuolloin Musiikkileikkikoulu Tiluliin nimellä toimineelle yritykselle ei voida myöntää opetustoimilupaa, koska musiikkileikkikoulun opetussuunnitelmaa ei ollut laadittu taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmaa lukuun ottamatta muut edellytykset opetustoimiluvan myöntämiselle täyttyivät tuolloin.

 

 

Koska Musiikkikoulu Tilulii on toimittanut hyväksyttävän opetussuunnitelman, taiteen perusopetuksen opetustoimilupa on mahdollista myöntää.

 

Esitys:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Musiikkikoulu Tiluliin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen.

 

 

Sivistyslautakunta päättää myöntää Musiikkikoulu Tiluliille taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetustoimiluvan 1.8.2018 alkaen.

 

 

Sivistyslautakunta toteaa, että koska Nurmijärven kunta on laissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä, kunnalla on oikeus seurata ja arvioida Musiikkikoulu Tiluliin toimintaa ja pyytää raportteja ja toimintakertomuksia siltä osin kuin toiminta koskee taiteen perusopetusta.

 

 

Mahdollista kunnan taiteen perusopetukselle myöntämää avustusta tulee hakea erikseen ja sen saamisesta päätetään sivistyslautakunnan vuosittain antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

Päätökseen kuuluu liitteet 11 - 13.

 

____________________


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa