Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 18.10.2018/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Elinvoimalautakunta

§ 97

18.10.2018

 

Omakotitonttien luovuttaminen vuonna 2019 Klaukkalan Järvimaan alueelta

 

ELINV § 97

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ratkaisee, mitä tontteja kunta kunakin vuonna laittaa myyntiin tai vuokraa ja millä hinnalla tontit luovutetaan. Luovutettavien tonttien luovutusehdoista päättää hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta.

 

 

Luovutettavat tontit:

 

1. Klaukkalan Järvimaan alueella on luovutettavissa viisitoista (15) uutta omakotitonttia, joille kunnallistekniikka valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

 

Omakotitonttien hinnat ovat esityksen mukaan 105-120 €/m² ja tonttien pinta-alat vaihtelevat 928 ja 1286 m²:n välillä. Luovutettavien tonttien asemakaavamääräys on AO-16, erillispientalojen korttelialue. Tonteille saa rakentaa yhden asunnon.

 

 

2. Klaukkalan Järvimaan alueella on luovutettavissa kaksi (2) uutta pientalojen tonttia, joille kunnallistekniikka valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

 

Tonttien hinta on esityksen mukaan 105 €/m² ja tonttien pinta-alat ovat 2 424 ja 2 679 m² ja rakennusoikeudet 848 ja 938 k-m². Luovutettavien tonttien asemakaavamääräys on AO-3, erillispientalojen korttelialue. Yhdelle tontille saa rakentaa enintään 3 yhtiömuotoista pientaloa. Pientalossa saa olla yksi asunto.

 

 

Luovutusmenettely

 

Uudet tontit esitetään luovutettavan kiinteällä hinnalla. Tontin voi ostaa tai vuokrata. Tontteja voi hakea jatkuvalla haulla tonttien luovutuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun tontit on laitettu haettaviksi nettiin kunnan kotisivuille.

 

 

Hinnoittelu

 

Tonttien hinnat ovat määritelty aluekohtaisesti käyvän hinnan periaatteella. Tonttien vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta. Luovutettavat tontit hintoineen on esitetty liitteissä.

 

Rakentamisvelvoite

 

Rakentamisvelvollisuusaika on kolme vuotta.

 

Tontinsaajien valinta

 

Kiinteähintaisten tonttien saajat esitetään valittavaksi jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä. Kunnalla on ollut omakotitontteja jatkuvasti haettavana kesästä 2014 lähtien.

 

 

Hakijoille voidaan myöntää vain yksi tontti hakijoiden taloutta tai yritystä kohti.

 

Tonteista peritään 1000 euron varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksua ei palauteta, mikäli kauppa / vuokraus peruuntuu tontinsaajasta johtuvasta syystä.

 

 

Esitys:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle seuraavaa:

 

 

1. Liitteissä mainitut asuntotontit luovutetaan siinä esitetyillä hinnoilla. Kiinteähintaisten tonttien luovutusmuoto on hakijan valitsemana myynti tai vuokraus. Vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

 

 

 

 

Elinvoimalautakunta päättää seuraavaa:

 

 

1. Kiinteähintaisten tonttien saajat valitaan jatkuvalla haulla hakemusjärjestyksessä. Hakijalle voidaan myöntää vain yksi tontti hakijoiden taloutta tai yritystä kohti.

 

 

Omakotitontteja luovutetaan luonnollisille henkilöille ja yrityksille tai vastaaville. Kaikista haussa olevista omakotitonteista tekee päätöksen maankäyttöpäällikkö.

 

2. Aikaisemmin luovuttamatta jääneiden ja/tai peruutuksen vuoksi vapautuvien tonttien osalta noudatetaan nyt vahvistettavaa myyntimenettelyä ja hinnoittelun osalta aiemmin päätettyjä hintoja aluekohtaisesti käypään hintatasoon perustuen.

 

3. Rakentamisvelvollisuusaika on kolme (3) vuotta. Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 3,5-kertainen täysimääräinen vuosivuokra vuodessa, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

 

4. Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen ellei kunta anna siihen kirjallista suostumusta. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 16-kertainen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.

 

5. Vuokra-aika on 60 vuotta. Kaikki vuokratut tontit on mahdollista ostaa sen jälkeen kun rakentamisvelvollisuus on täytetty. Kauppahintana käytetään alueen käypää hintaa tai vuokrasopimuksessa sovittuja periaatteita. Vuokranantaja määrittelee myyntihinnan erikseen tapauskohtaisesti. Myyntihinnan päättää luovutuspäätöksen tekevä toimielin tai viranhaltija. Osto-oikeutta on käytettävä 30 vuoden kuluessa.

 

6. Tontinsaajalta peritään voimassa olevan taksan mukainen lohkomiskustannusten korvaus kauppahinnan / ensimmäisen vuoden vuokran yhteydessä, mikäli tontti on lohkottu kunnan toimesta.

 

7. Kauppakirjat / vuokrasopimukset on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta.

 

8. Tontinsaajalta peritään 1000 euron suuruinen varausmaksu, joka hyvitetään kauppahinnassa / ensimmäisen vuoden vuokrassa. Varausmaksu on maksettava yhden (1) kuukauden kuluessa luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Jos varausmaksun viimeinen maksupäivä osuu heinä- tai joulukuulle, niin tällöin maksuaika on kaksi (2) kuukautta. Jos varaaja ei allekirjoita luovutussopimusta määräajassa, jää varausmaksu kunnalle.

 

Tonttien myynti ja vuokraaminen sekä kauppakirjojen ja vuokrasopimusten laadinta tehdään elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen ja 1.1.2019 alkaen maankäyttö ja yleiskaavoituksen tulosalueen toimesta.

 

 

Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ympäristöön ja ilmastonmuutokseen: Tonttien myynnistä/vuokrauksesta kunta saa tuloja. Alueiden asemakaavoituksen yhteydessä on arvioitu vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen.

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:

 

Lisää rakennusalan palvelujen kysyntää ja parantaa siten alan yritystoiminnan edellytyksiä. Päätös vaikuttaa myönteisesti uusien työpaikkojen syntymiseen.

 

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Mika Alastalo puh. 040 317 2360, maankäyttöinsinööri Minna Valtonen

puh. 040 317 2363 tai maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala puh. 040 317 2371.

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

 

 

Päätökseen kuuluu liite nro 3.

 

_____


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa