Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 10.04.2018/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Luhtajoentie 4 pkt

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 26

10.04.2018

 

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Klaukkalassa sijaitsevan kiinteistön 543-3-104-10 alueella

 

ASRA § 26

Poikkeamista haetaan 10-kerroksisen kerrostalon rakentamiseksi sekä pihatoimintojen järjestelemiseksi korttelin 3104 tontille 10.

 

 

Tontti 10 on pinta-alaltaan 2174 m² ja se on rakentamaton. Tontti rajoittuu Klaukkalantiehen, tulevaan Luhtajoentiehen sekä viereisiin AL-1 (asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialue), LHA (henkilöliikenneterminaalin korttelialue) ja LPA (autopaikkojen korttelialue) tontteihin.

 

Alueella on voimassa vuonna 2014 hyväksytty Klaukkalan Viirinlaakson asemakaava (3-323). Alueen kaavamerkintä on AL-1 (asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue) ja suurin sallittu rakennusten kerrosluku on 9. AL-1 korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 12000 k-m2 ja kolme rakennusalaa, mikä tekee tasaisesti jaettuna 4000 k-m2/ rakennusala. Autopaikkoja tulee olla asuintilojen osalta 1 ap/ 100 k-m2 ja liiketilojen osalta 1 ap/30k-m2. Polkupyöräpaikkoja tulee osoittaa 2 pp/ asunto. Leikkialue on osoitettu sitovasti tontin pohjoispäätyyn. Kaavaan liittyy rakentamistapaohjeet.

 

 

Poikkeamista haetaan kerrosluvusta, leikkialueen sijainnista, kerrosalan ylityksestä ja rakennusalan ylityksestä.

 

Hakija on perustellut hakemustaan seuraavasti:

 

 

Korttelin 3104 tontit 10, 11 ja 12 on suunniteltu kokonaisuutena. Tontin 10 kerrosluvun korottaminen yhdellä kerroksella tukee rakennusmassojen muodostamaa kokonaisuutta ja luo matkakeskuksena toimivasta rakennuksesta hallitusti muun ympäristön rakennusmassasta riittävästi erottuvan maamerkin. Kaavassa osoitettu leikkialueen sijainti ei mahdollista vaadittavien pelastusteiden rakentamista, joten haetaan poikkeusta leikkialueen siirrolle rakennuksen Klaukkalantien puoleiselle rauhallisemmalle piha-alueelle. Leikkialueen meluntorjunta toteutetaan asemakaavan yleisten määräysten mukaiseksi korkeammalla aidalla, polkupyöräkatoksella sekä pergolalla ja kasvillisuudella.

 

 

Tontti on Nurmijärven kunnan omistama. Hakijalla on valtakirja Nurmijärven kunnalta poikkeamisluvan hakemiseen.

 

 

Kunta on kuullut alueen naapureita. Yksi naapuri jätti huomautuksen, jossa hankkeen todettiin olevan kaavan vastainen, rakennuksen peittävän näköalaa ja varjostavan ilta-aurinkoa. Lisäksi todettiin, että rakennuksen ylimmistä kerroksista muodostuu näköyhteys huomauttajan asuntojen takapihalle ja rakennusaikaiset paalutustyöt aiheuttavat asumishaittaa.

 

 

Hakija on laatinut vastineen huomautukseen. Vastine on lisätty asian liitemateriaaleihin. Haettu poikkeaminen kerrosluvusta ei poikkea merkittävästi voimassa olevasta asemakaavasta, jossa alueelle on osoitettu ympäristöään selvästi korkeampaa rakentamista. Tiiviisti rakennetuilla taajama-alueilla ei voida täysin välttyä varjostamis- ja näkymäseikoilta. Huomauttajan kiinteistön ja suunnitellun uudisrakennuksen väliin on kaavassa osoitettu n. 30 metriä leveä, kaupunkikuvallisesti tärkeä viheralue/ puisto (VP-1), joka toimii suojavyöhykkeenä rakennusten välillä.

 

 

Rakennusvalvonta puoltaa hakemusta.

 

 

Klaukkalan uusi matkakeskus sijoittuu rakennuksen maantasokerrokseen. Koska matkakeskus- ja liiketilatoimintojen myötä maantasokerroksesta muodostuu osittain julkista tilaa, on perusteltua, että rakennus erottuu korkeudeltaan viereisistä asuinkerrostaloista ja muodostaa maamerkin Viirinlaakson alueelle. Rakennus noudattaa rakennustapaohjeen edellyttämää korkeaa laatutasoa.

 

 

Leikkialue on kaavassa sijoitettu sitovasti tontin pohjoisosaan Klaukkalantieltä aiheutuvan melun vuoksi. Ramboll on laatinut Viirinlaakson asemakaavan (3-323) meluselvityksen, jossa on tutkittu melun kantautuminen Klaukkalantieltä ja Luhtajoentieltä. Leikkialueen siirtäminen Klaukkalantien varteen edellyttää melulta suojaavien rakenteiden toteuttamista piha-alueen ja Klaukkalantien väliin. Asemakaavoitus on ollut 22.3.2018 puhelimitse yhteydessä meluselvityksen laatineeseen tahoon ja varmistanut, että piha-alueen melusuojaus on mahdollista toteuttaa myös meluseinä- (tai vastaavilla) rakenteilla Klaukkalantien varressa.

 

 

Rakennusala ylittyy vähäiseltä osin rakennuksen eteläpäädyssä.

 

 

Kerrosalan ylittymistä sallitusta 4000 k-m2:sta 170 k-m2:llä voidaan pitää vähäisenä ylityksenä.

 

 

Edellisen perusteella poikkeamiseen suostumiselle voidaan katsoa olevan erityisiä syitä ja suostumista voidaan pitää perusteltuna.

 

 

Päätöksellä ei ole mainittavia taloudellisia tai ympäristöön ja ilmastonmuutokseen kohdistuvia vaikutuksia. Hanke vaikuttaa positiivisesti yritysten toimintaedellytyksiin.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on tutkinut asian ja katsoo, että hakemuksen tueksi on erityisiä syitä eikä hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta muitakaan MRL 171 §:ssä mainittuja haittoja. Poikkeamisen edellytyksenä kuitenkin on, että leikki- ja piha-alueelle asetetut melurajat toteutuvat myös leikkialueen uudessa sijainnissa. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää MRL 171 §:n nojalla myöntää poikkeamisen MRL 58.1 §:n säännöksistä.

 

 

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on hakijan saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

 

 

Päätös asiasta annetaan julkipanon jälkeen 18.4.2018. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antamispäivästä lukien kaksi vuotta, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

 

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Mirka Karttunen, puh. 040 317 2375

 

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Päätökseen kuuluu liite nro 1.

______


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa